fbpx

Anna Hagan

Specjalista neurolog

dr n. med.

 

Szanuję zdrowie swoje i moich pacjentów.

To najcenniejszy dar, jaki mamy.

MIGRENA PRZEWLEKŁA – TOKSYNA BOTULINOWA to skuteczna opcja leczenia. Zapraszam na konsultacje.

Zakres usług

Konsultacja neurologiczna

Leczenie toksyną botuliną

Medycyna estetyczna

Rekomendacje

“Bardzo kompetentna lekarka. Poświęca dużo uwagi pacjentowi i wyjaśnia prostym językiem zawiłe kwestie. Serdecznie polecam.”

Monika Wyderka-Chodak

Hagan Clinic

Pacjentka

Zapraszam do kontaktu

Rejestracja telefoniczna lub smsem.

+48 668 577 518

anna@haganclinic.pl

Gdynia, ul. Legionów 119 C

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Hagan, ul. Skabrka 69/21, 81-097
Gdynia.
2. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:
a. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust.
1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
b. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich
przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z
art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
c. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi
świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes
prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do
prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia.
Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych
osobowych w tajemnicy.
4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do
prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych
osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków,
a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia
leczniczego.
5. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe
będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego
wpisu w dokumentacji medycznej.
6. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na
jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. W szczególności dotyczy
to usług wsparcia informatycznego (np. ZnanyLekarz.pl) lub wsparcia
prowadzonej przez administratora działalności. Dane osobowe mogą zostać
również przekazane innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości
opieki medycznej. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym
przez pacjenta osobom.
7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje
również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i
ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do
sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego
administratora danych.
8. W przypadku, gdy pacjent umówił wizytę przez portal ZnanyLekarz.pl,
administrator pozyskał dane osobowe pacjenta z tego portalu. Pozyskanie
danych osobowych było niezbędne do umówienia i zrealizowania wizyty.
Pozyskane dane osobowe z portalu ZnanyLekarz.pl obejmowały imię i nazwisko,
adres e-mail i numer telefonu.